MALABAR SPECIAL POLICE HIGHER SECONDARY SCHOOL MALAPPURAM

Mathrubhumi Flash News

Thomas Alva Edison

        aµ-_p-²n-sb¶p ]dªv ¢mÊn \n¶n-d¡nhn« ]¿³ B-bn-c-¯n-tesd I­p-]n-Sp-¯-§-fpsS DS-a-bm-hpI! Pohn-¡m³ th­n Xoh-­n-bn ]{Xw hnäp \S-¶-bmÄ h¼³ hyh-kmb km{am-Py-¯nsâ A[n-]-\m-hp-I! Cu alXvhyàn Bsc-¶-dn-tbs­? {]ikvX imkv{X-Ú-\mb tXmakv BÂh FUn-k¬.
                   Ata-cn-¡-bnse anem-\n 1847emWv At±lw P\n-¨-Xv. aµ-_p-²n-sb¶p ]dªv A[ym-]-IÀ ]d-ªp-hn-«-tXmsS ]T\w \ne-¨p. Ip«n-¡mew apXte FUn-kWp tIÄhn Ipdhm-bn-cp-¶p. 12þmw hb-Ên FUn-k¬  ]Wn¡p t]mIm³ XpS§n. Xoh-­n-bn ]{Xhpw anTm-bnbpw hn¡-em-bn-cp¶p tPm-en. _m¡n kabw hmb-\. AXn-\n-S-bn sS-e-{Km^v {]hÀ¯n-¸n-¡p-hm-\pÅ ]cn-io-e\w. Xoh-­n-bpsS ]mN-I-ap-dn-bpsS Hcp aqe-bn FUn-k¬ sNdn-sbmcp Kth-jWime Øm]n-¨p. ]co-£W kma-{Kn-I-sfÃmw s]m«n-s¯-dn-¨-tXmsS Xoh­napdn¡v Xo ]nSn-¨p. AtXmsS FUn-k¬ Xoh-­n-bn \n¶pw ]pd-¯m-bn. ]n¶oSv t_mÌ-Wn Xma-kn-¨p. AhnsS sh¨m-bn-cp¶p BZys¯ I­p-]n-Sp-¯w. Ce-Iv{SnIv thm«n§v b{´w. ]n¶oSv kz\-{Km-ln-b{´w (t^m-t«m-{Km-^v) I­p-]n-Sn-¨p. 1879 sshZypX hnf¡v {]ZÀin-¸n-¨p. ]n¶oSv I®n-\m-\µw ]I-cm-\pÅ kmt¦-XnI hnZy hnI-kn-¸n-s¨-Sp-¯p. ]n¶oSv dº-dn\v ]Icw D]-tbm-Kn-¡m-hp¶ hkvXp-hn-\mbn ]e hr£-§Ä ]co-£n-¨p. tKmÄU¬ tdmkv F¶ Hcp Xcw acw AXn-\p-]-tbm-Kn-¡m-sa¶p Is­-¯n. ]s£ ]co-£-W-§Ä ]qÀ¯n-bmIpw apt¼ At±lw 1931 acn-¨p. imkv{X-Ú\pw hyh-kmb {]ap-J\pw F¶-Xn \n¶v kmaq-lnI\mb-I³ F¶- \n-e-bn-em-bn-cp¶p Ah-km\ \mfp-I-fn FUn-ksâ Pohn-Xw.