MALABAR SPECIAL POLICE HIGHER SECONDARY SCHOOL MALAPPURAM

Mathrubhumi Flash News

Homi Jehangir Bhabha


`mcXw I­ alm-\mb Hcp imkv{X-Ú\pw C´y³ BWhKth-j-W-¯nsâ ]nXm-hp-amWv tlman Plmw-KoÀ `m`. 1909 HIvtSm-_À 30þ\v apwss_-bn P\n-¨p. BW-h-K-th-j-W-¯nsâ BNm-cy³, BW-h-\n-e-b-¯nsâ Øm]-I³, BW-thmÀÖI½o-jsâ \mb-I³ F¶o \ne-I-fn {]kn-²³. imkv{XKth-jWcwK¯v At±lw kzbw sI«n-¸-Sp¯ Øm]-\-amWv Smäm C³Ìn-äyq«v Hm^v ^­-aâ dnkÀ¨v. 1933þ Xsâ 24þmw hb-Ên tImkvanIv civan-I-fpsS BKn-c-Ws¯ Ipdn-¨pÅ Kth-jW {]_Ôw {]kn-²o-I-cn-¨p. A]vk-c, sskdkv skÀen\ F¶o AWp-dn-bm-IvS-dp-Ifpw Xmcm-¸qÀ \ne-bhpw At±-l-¯nsâ t\Xr-Xz-¯n Øm]n-X-am-bn. Du«n-bnse tdUntbm sSe-kvtIm]v Øm]n-¨Xv At±-l-am-Wv. 1951þ C´y³kb³kvtIm¬{K-knsâ {]kn-Uâv `m`-bm-bn-cp-¶p. 1942þ BUwkv ss{]kv, 1948þ  tlm]vIn³kv ss{]kv, 1954þ ]ß-`q-j¬ F¶o AhmÀUp-IÄ At±-l-¯n\v e`n-¨p. 1966þ BI-kvan-I-am-bp-­mb Hcp hnam-\-]-ISw At±-l-¯nsâ Poh³ A]-l-cn-¨p. At±-l-t¯m-SpÅ _lp-am-\mÀ°w t{Smws_ AWp-iànKth-jW Øm]-\-¯n\v `m` BW-h-K-th-jW tI{µw (_n.-F.-BÀ.-kn.) F¶ t]cv \ÂIn