MALABAR SPECIAL POLICE HIGHER SECONDARY SCHOOL MALAPPURAM

Mathrubhumi Flash News

kuruthola perunnal


{InkvXp P\n¨v Pdp-k-te-an {]th-in-¨-Xnsâ HmÀ½bv¡v tIc-f-¯nse ss{IkvX-hÀ sIm­m-Sp¶ BtLm-j-amWv Ipcp-t¯m-e-s¸-cp-¶mÄ. CuÌ-dnsâ sXm«p-ap-¼s¯ Rmb-dm-gvN-bmWv Cu BtLm-jw.
tbip-tZ-hs\ P\-§Ä Cu´-¸-\-tbm-ebpw aäp-ambn kzoI-cn-¨-Xnsâ HmÀ½ ]pXp-¡m-\mbn Ipcp-t¯m-e-s¡-«p-IÄ ]Ån-bn sIm­phcn-Ibpw {]mÀ°-\bv¡p tijw Hme-IÄ G´nbpw Ipcniv hln¨pw B_m-e-hr-²w-P-\-§Ä tLmj-bm{X \S-¯pw. ]ptcm-ln-XÀ kphn-tijw 11þmw A[ym-b-¯nse tbip-hn-Pbw hmbn-¡pw. A\p-{K-ln-¡-s¸« Hme-IÄ ip`-Nn-Ó-ambn ho«n kq£n-¡pw.