MALABAR SPECIAL POLICE HIGHER SECONDARY SCHOOL MALAPPURAM

Mathrubhumi Flash News

postal stamp


                      ktµ-i-§Ä Hcp Øe-¯p-\n¶pw asäm-cn-S-t¯¡v Ab-¡p-¶-Xn\v \mw Ìm¼v D]-tbm-Kn-¡p-¶p.\mem-bncw hÀj§Ä¡p ap¼v _m_n-tem-Wn-b-bn-emWv X]m k{¼-Zmbw XpS-§n-bXv F¶v Icp-X-s¸-Sp-¶p. A¶v IS-emkpw ajn-bp-sam¶pw I­p-]n-Sn-¨n-«nà Ft¶mÀ¡p-I. I\-apÅ Ifn-a¬ ]e-I-I-fn ktµ-iw FgpXn AXv Npa¶p sIm­p-t]m-hp-I-bm-bn-cp¶p A¶s¯ coXn. cmPm-¡³amcpw {]`p-¡fpw am{Xta A¶v ktµ-iw Ab-¨n-cp-¶p-Åq. ]m¸n-dkv sNSn-bpsS X­v NX-¨p-­m-¡p¶ Hcp-Xcw IS-emkpw arK-§-fpsS tXmep-saÃmw Fgp-Xm-\p-]-tbm-Kn-¨-tXmsS ktµ-i§fpsS `mcw Ipd-ªp. bqtdm-¸n ktµ-ihml-IÀ¡v hn{ian-¡m³ "t]mkn-äkv' F¶ t]cn CS-¯m-h-f-§-fp-ap-­m-bn-cp-¶p. t]mkn-äkv F¶ emän³ hm¡nsâbÀ°w kq£n-¡pI F¶m-Wv. AXn \n-¶mWv C¶s¯ "t]mÌv' F¶ hm¡p-­m-b-Xv.
        Bbn-c¯n F®qän \mev]Xv sabv H¶mw XobXn Cw¥­v `cn-¨n-cp¶ hnIvtSm-dnb cmÚnbpsS Nn{X-apÅ Hcp s]\n hne-bpÅ BZys¯ X]mÂÌm¼v ]pd-¯n-d-§n. Idp¯ \nd-am-bn-cp¶p Ìm¼n\v. Bfp-IÄ AXns\ "s]\n »m¡v' F¶p hnfn-¨p. B Ìm¼n Cw¥­nsâ t]cp-­m-bn-cp-¶n-Ã. Bbn-c¯n F®qän A³]¯n \men C´y-bn apgp-h-\mbn {]nâv sNbvX X]m Ìm¼pIÄ \ne-hn h¶p.